Skip to main content

Jakie są nasze przekonania.

Commercial Metals Company jest międzynarodowym przedsiębiorstwem działającym na kilku odrębnych rynkach.

Aby robić to skutecznie, polegamy na naszych pracownikach stosujących się do naszych Zasad przewodnich wymienionych poniżej.  

Kim jesteśmy

Jesteśmy globalną firmą branży hutniczej,  której celem jest oferowanie wiodącego poziomu obsługi klienta, tworzenie środowiska sprzyjającego sukcesom pracowników, wspieranie lokalnej społeczności i tworzenie wartości dla inwestorów.

Jakie są nasze działania

 • Wszystkie nasze działania koncentrują się na kliencie. Uważamy, że odniesiemy sukces, jeśli skoncentrujemy się na ich potrzebach.  Poświęcamy naszą uwagę na zrozumienie ich oczekiwań i potrzeb oraz wprowadzamy kreatywne rozwiązania, które wnoszą wartość dodaną do ich działalności.
 • Angażujemy się wobec pracowników. Dbamy o nich, tworząc miejsce pracy, w którym kwestie bezpieczeństwa stawiamy na pierwszym miejscu. Naszym pracownikom zapewniamy możliwość rozwoju osobistego i zawodowego. Tworzymy kulturę, która przełamuje konwencjonalny sposób myślenia, promuje pracę zespołową i sukces, wymaga poczucia odpowiedzialności.
 • Wspieramy lokalną społeczność. Poważnie traktujemy naszą rolę jako odpowiedzialnej globalnej firmy zaangażowanej w działalność na rzecz lokalnej społeczności,  w której żyjemy i pracujemy.
 • Tworzymy wartość dla inwestorów. Dążymy do zdobycia pozycji najsilniejszej firmy w branży hutniczej, wykazując się działaniami na rzecz poprawy efektywności kosztowej, skutecznie  wykorzystując zasoby i realizując cel jakim jest stały i rentowny wzrost.

Jakie są nasze przekonania

 • Działać z rzetelnością, przestrzegając zobowiązań, ponosząc odpowiedzialność za swoje czyny i postępując z szacunkiem dla innych.
 • Dążyć do tego, aby bezpieczeństwo pracowników stało się głównym priorytetem.
 • Promować współpracę, działając razem jako zespół w celu zapewnienia wyjątkowych rezultatów.
 • Promować doskonalenie, stawiając sobie wyzwania, aby usprawniać wszystko, co robimy.

Zasady przewodnie zapewniają wspólne ramy dla naszych decyzji, działań i zachowań.  Jest to nasz uniwersalny język, który wykracza poza kulturę i uwarunkowania geograficzne. Utrzymanie naszych Zasad Przewodnich wymaga dostosowania się do najwyższych standardów zachowania korporacyjnego we wszystkich aspektach firmy – we wszystkich regionach świata.

Fundamentem dla Naszych Zasad Przewodnich jest integralność oraz troska o ludzi, które są podstawą naszej firmy. Podejście CMC związane z prawami człowieka jest prowadzone przez nasze Zasady Przewodnie. 


Miejsce Pracy I Prawa Człowieka

Dzieci i Młodzi pracownicy 

Podstawową zasadą jest to, że nie zatrudniamy dzieci ani nie wspieramy dziecięcej siły roboczej. Zachęcamy do tworzenia programów edukacyjnych, szkoleniowych lub praktyk zawodowych związanych z formalną edukacją młodych ludzi poprzez oferowanie wszystkim osobom pozostającym na utrzymaniu pracowników stypendium w wysokości 500 dolarów rocznie przez okres do 4 lat wraz z programami praktyk i współpracy we wszystkich społecznościach, w których prowadzimy działalność związaną z recyklingiem, hutnictwem i produkcją. Oferujemy także zwrot kosztów za te szkolenia, które zostaną wstępnie zatwierdzone przez wiceprezesa.

Wolność zaangażowania 

Uważamy, że ludzie powinni pracować ponieważ tego chcą lub potrzebują, nie dlatego, że są do tego zmuszeni. Zakazujemy korzystania z pracy więźniów, przymusowej pracy zarobkowej, pracy półniewolniczej dla odpracowania długu, pracy niewolniczej oraz poddaństwa. 

Równość szans 

Szanujemy i uznajemy różnice kulturowe, które występują na wielokulturowym rynku pracy. Naszym celem jest zainteresowanie, rozwijanie, promowanie oraz przyjęcie najlepszych ludzi ze wszytskich kultur i segmentów społeczeństwa, w opraciu o ich umiejętności. Nie tolerujemy żadnej dyskryminacji ani prześladowania. 

Wynagrodzenie

Zapewniamy wynagrodzenie, które spełnia lub przekracza ustawowe minimum oraz jest konkurencyjne w stosunku do standardów branżowych. Nasza filozofia wynagrodzeń jest wyraźnie przekazana naszym pracownikom i w pełni zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. 

Stisunki z ludnością autochtoniczną

W ramach naszych Zasad Przewodnich, szanujemy kultury, zwyczaje i wartości ludzi w społecznościach, w których działamy oraz bierzemy pod uwagę ich potrzeby, sprawy i dążenia.

Szkolenie i komunikacja

CMC przekaże swoim pracownikom tą politykę oraz istotne wskazówki poprzez swoje kanału komunikacji wewnętrznej. Pracownicy CMC będą mieli dostęp do odpowiednich Polityk Korporacyjnych CMC oraz przejdą odpowiednie szkolenie w zakresie zastosowania niniejszej polityki do swojego zatrudnienia.

Dajemy naszym pracownikom prawo do podejmowania właściwych decyzji i ustanowiliśmy Kodeks postępowania i etyki biznesowej CMC, aby pomóc naszym pracownikom zrozumieć politykę firmy i ukierunkować ich działania.  Pracownik, który uważa, że doszło do naruszenia obowiązujących przepisów prawa pracy i zasad firmy, może zgłosić takie informacje lokalnemu kierownictwu, działowi kadr, działowi prawnemu lub całodobowej infolinii ds. etyki.  Każde zgłoszenie na infolinię ds. etyki jest badane i, jeżeli jest to uzasadnione, podejmowane są działania naprawcze w celu rozwiązania zgłoszonych kwestii.

Przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa jest obowiązkowe, ale samo prawo nie definiuje naszych etycznych praktyk biznesowych.  CMC ceni sobie otwartą i uczciwą komunikację, dlatego zachęcamy wszystkich pracowników do przekazywania informacji zwrotnych w konstruktywny sposób, w tym za pośrednictwem infolinii ds. etyki.

 

Różnorodność i integracja

W Commercial Metals Company doceniamy znaczenie tworzenia otoczenia, w którym wszyscy nasi pracownicy czują się doceniani, uwzględnieni oraz uprawnieni do przedstawienia swoich pomysłów.

Zdajemy sobie sprawę, że unikalne doświadczenia, perspektywy oraz punkty widzenia każdego pracownika są istotne w tworzeniu kultury, która angażuje i inspiruje. Dlatego naszym celem jest rozwój otoczenia, które będzie zalążkiem świetnych pomysłów, będzie atrakcyjne dla najbardziej ambitnych pracowników oraz stworzy głębokie poczucie dumy całej naszej FIrmy.

Osiągamy to dzięki:

 • promowaniu współpracy, współpracując jako drużyna możemy osiągnąć lepsze wyniki,
 • tworzeniu otoczenia, które zapewnia rozwój i awans,
 • współpracę z naszymi akcjonariuszami w sposób, w który uwzględnia ich wyjątkowe perspektywy i doświadczenia

Nieustannie staramy się zatrudniać i zatrzymywać najlepszych pracowników,  aby stworzyć środowisko sprzyjające kulturze integracyjnej opartej na wartościach.

Back to Top