Skip to main content

Wkładu Politycznego

Commercial Metals Company (CMC) i jej pracownicy na różne sposoby uczestniczą w procesie polityki publicznej w Stanach Zjednoczonych.

Od spraw związanych z działalnością rządu korporacyjnego, które mają na celu kształcenie wybranych urzędników i decydentów oraz które mogą wpływać na kluczowe kwestie związane z działalnością firmy, do indywidualnego zaangażowania pracowników poprzez PAC, do członkostwa w stowarzyszeniach i organizacjach handlowych, aby pomóc w realizacji naszych celów biznesowych. 

 

Polityka Wkładu politycznego

Niniejsza polityka określa nasze wkłady i działania politycznemające na celu zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami federalnymi i stanowymi, a także wykracza poza zgodność z nimi, wdrażając wiodące praktyki w zakresie odpowiedzialności i przejrzystości. 

  1. Wydatki polityczne poniesione przez CMC powinny odzwierciedlać interesy firmy, a nie interesy poszczególnych członków zarządu czy dyrektorów. 
  2. Pomocy politycznej  nie należy udzielać w oczekiwaniu na lub w zamian za jakikolwiek oficjalny akt urzędowy.
  3. Zespół kierownictwa wykonawczego CMC monitoruje wydatki związane z polityką, otrzymuje regularne raporty od osób odpowiedzialnych za wydatki, nadzoruje politykę i procedury regulujące wydatki oraz zweryfikować jakie korzyści wynikają z ponoszonych wydatków.
  4. Wkłady CMC PAC powinny zostać poddane przeglądowi i zatwierdzone przez Komitet Monitorujący CMC PAC, który jest utworzony z kierowników poszczególnych działów firmy.
  5. Zasadniczo CMC będzie prowadzić preferowaną politykę dokonywania wydatków politycznych bezpośrednio, a nie poprzez grupy osób trzecich. W przypadku, gdy nie będziemy w stanie sprawować bezpośredniej kontroli, CMC będzie monitorować wykorzystanie swoich zobowiązań lub płatności na rzecz innych organizacji na cele polityczne, aby zapewnić spójność z polityką, praktykami, wartościami i długoterminowymi interesami firmy. 
  6. Pracownikom nie przysługuje zwrot kosztów bezpośrednio ani w formie podwyżek wynagrodzeń za osobiste wkłady lub wydatki na cele polityczne. 
  7. Firma nie będzie naciskać ani zmuszać pracowników do ponoszenia osobistych wydatków na cele polityczne lub podejmowania jakichkolwiek działań represyjnych wobec pracowników, którzy takich wydatków nie ponoszą.
Back to Top