Skip to content

Kiedy mówimy “what's inside that counts”, mamy na myśli to w jaki sposób postępujemy, prowadzimy naszą działalność. Wszystko zaczyna się od fundamentalnych wartości. Nasze zasady przewodnie są dla nas wyznacznikiem podejmowanych przez nas decyzji, działań i sposobu postępowania. Formują one kodeks, który przenika granice kulturowe i geograficzne oraz kształtuje nasze podejście do różnorakich spraw. Kierowanie się naszymi zasadami wymaga od spełniania najwyższych standardów we wszystkich aspektach biznesu na całym świecie. Zasady te opierają się na dwóch prostych założeniach- uczciwości i dbania o dobro innych.   

 

NASZE ZASADY PRZEWODNIE


Kim jesteśmy

Jesteśmy globalną firmą branży hutniczej, której celem jest oferowanie wiodącego poziomu obsługi klienta, tworzenie środowiska sprzyjającego sukcesom pracowników, wspieranie lokalnej społeczności i tworzenie wartości dla inwestorów.

Jakie są nasze działania

Wszystkie nasze działania koncentrują się na kliencie. 
Uważamy, że odniesiemy sukces, jeśli skoncentrujemy się na ich potrzebach. Poświęcamy naszą uwagę na zrozumienie ich oczekiwań i potrzeb oraz wprowadzamy kreatywne rozwiązania, które wnoszą wartość dodaną do ich działalności. 

Angażujemy się wobec pracowników.​
Dbamy o nich, tworząc miejsce pracy, w którym kwestie bezpieczeństwa stawiamy na pierwszym miejscu. Naszym pracownikom zapewniamy możliwość rozwoju osobistego i zawodowego. Tworzymy kulturę, która przełamuje konwencjonalny sposób myślenia, promuje pracę zespołową i sukces, wymaga poczucia odpowiedzialności. 

Wspieramy lokalną społeczność.
Poważnie traktujemy naszą rolę jako odpowiedzialnej globalnej firmy zaangażowanej w działalność na rzecz lokalnej społeczności, w której żyjemy i pracujemy.

Tworzymy wartość dla inwestorów.
Dążymy do zdobycia pozycji najsilniejszej firmy w branży hutniczej, wykazując się działaniami na rzecz poprawy efektywności kosztowej, skutecznie wykorzystując zasoby i realizując cel jakim jest stały i rentowny wzrost. 

Jakie są nasze przekonania 

 • Działać z rzetelnością, przestrzegając zobowiązań, ponosząc odpowiedzialność za swoje czyny i postępując z szacunkiem dla innych.
 • Dążyć do tego, aby bezpieczeństwo pracowników stało się głównym priorytetem.
 • Promować współpracę, działając razem jako zespół w celu zapewnienia wyjątkowych rezultatów.
 • Promować doskonalenie, stawiając sobie wyzwania, aby usprawniać wszystko, co robimy.

INFORMACJE SPOŁECZNE I POLITYKI

 • Globalna polityka firmy dotycząca miejsca pracy i praw człowieka 

  Dzieci i młodzi pracownicy ​
  Podstawową zasadą jest to, że nie zatrudniamy dzieci ani nie wspieramy korzystania z pracy dzieci. Zachęcamy do tworzenia programów edukacyjnych, szkoleniowych lub praktyk zawodowych związanych z formalną edukacją młodych ludzi poprzez oferowanie wszystkim osobom pozostającym na utrzymaniu pracowników stypendium w wysokości 500 dolarów rocznie przez okres do 4 lat wraz z programami praktyk i współpracy we wszystkich społecznościach w USA, w których prowadzimy działalność związaną z recyklingiem, hutnictwem i produkcją. Oferujemy również zwrot kosztów kształcenia dla pracowników, którzy zostali wstępnie zaakceptowani przez Wiceprezesa Regionu. W Polsce promujemy kształcenie dualne, podczas którego zarówno uczniowie jak i studenci mogą zostać objęci programem stypendialnym.

  Równość szans 
  Uznajemy, szanujemy i akceptujemy różnice kulturowe występujące na rynku światowym. Naszym celem jest przyciąganie, rozwijanie, promowanie i zatrzymywanie najlepszych ludzi ze wszystkich kultur, w oparciu o ich umiejętności. Nie tolerujemy żadnej dyskryminacji ani prześladowania.

  Wynagrodzenie ​
  Zapewniamy, że wynagrodzenie spełnia lub przekracza ustawowe minimum i jest konkurencyjne w stosunku do standardów branżowych. Nasza filozofia wynagrodzeń jest wyraźnie zakomunikowana pracownikom i jest w pełni zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

  Stosunki ze społecznością lokalną ​
  W ramach naszych Zasad przewodnich szanujemy kulturę, zwyczaje i wartości ludzi w społecznościach, w których działamy oraz uwzględniamy ich potrzeby, obawy i dążenia. 

  Szkolenia i komunikacja  ​
  CMC przekazuje polityki i odpowiednie wskazówki pracownikom poprzez swoje kanały komunikacji wewnętrznej. Pracownicy CMC mają dostęp do odpowiednich Polityk Korporacyjnych CMC oraz przechodzą odpowiednie szkolenia na temat sposobu ich wdrażania w zakresie zatrudnienia.

  Dajemy naszym pracownikom prawo do podejmowania właściwych decyzji i ustanowiliśmy Kodeks postępowania i etyki biznesowej CMC, aby pomóc naszym pracownikom zrozumieć politykę firmy i ukierunkować ich działania.  Pracownik, który uważa, że doszło do naruszenia obowiązujących przepisów prawa pracy i zasad firmy, może zgłosić takie informacje lokalnemu kierownictwu, działowi kadr, działowi prawnemu lub zadzwonić na całodobową infolinię ds. etyki.  Każde zgłoszenie na infolinię ds. etyki jest badane i, jeżeli jest to uzasadnione, podejmowane są działania naprawcze w celu rozwiązania zgłoszonych kwestii. Przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa jest obowiązkowe, ale samo prawo nie definiuje naszych etycznych praktyk biznesowych.  CMC ceni sobie otwartą i uczciwą komunikację, dlatego zachęcamy wszystkich pracowników do przekazywania informacji zwrotnych w konstruktywny sposób, w tym za pośrednictwem infolinii ds. etyki. 

 • Różnorodność i integracja  

  Wielkie pomysły. Świeże perspektywy. Niecodzienne umiejętności. Każdy może zaoferować coś innego. Te różnice mogą razem sprawić, że zespół CMC stanie się lepszy.   

  Właśnie z tego powodu w CMC uważamy, że różnorodność jest naszą siłą. Dzięki zatrudnianiu pracowników z różnych środowisk i z unikalnymi doświadczeniami wspieramy środowisko pracy, w którym każdy ma swój wkład a nasza firma rozwija się i staje się silniejsza. Zyskuje na tym samo miejsce pracy.  

  Miarą naszego sukcesu oraz wartości naszych pracowników tak naprawdę jest to co jest wewnątrz- nasze zaangażowanie.  

  Cel ten osiągamy poprzez: 

  • promowanie współpracy poprzez wspólną pracę w zespole dla osiągnięcia jak najlepszych wyników
  • stworzenie środowiska sprzyjającego wzrostowi i rozwojowi 
  • współpracę z naszymi interesariuszami w sposób, który szanuje ich wyjątkowe perspektywy i doświadczenia

  Nieustannie dążymy do zatrudniania i zatrzymywania najlepszych talentów, aby stworzyć środowisko sprzyjające kulturze integracyjnej opartej na kompetencjach.

  DiversityChartTitle_America-01_1.png DiversityChartUS_America-01_1.png DiversityChartExecutive_America-01_1.png DiversityChartBOD2020_Polish-01.png

   

 • BHP

  W CMC bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników jest dla nas priorytetem  

  W CMC uważamy, że istnieje tylko jeden możliwy sposób wykonania pracy- wykonać ją prawidłowo. Sposób, w jaki wykonujemy zadanie lub projekt musi być właściwy, spójny i bezpieczny dla wszystkich zaangażowanych osób.  

  Zgodnie z jedną z naszych zasad przewodnich: “Żadna ilość produkcji lub zysku nie jest warta utraty zdrowia przez pracownika.” CMC  w pełni angażuje się w zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska do pracy. Nasze zaangażowanie nie ogranicza się jednak tylko do naszych pracowników. W takim samym stopniu troszczymy się o zdrowie naszych dostawców, klientów oraz społeczności, w których działamy.

  Złom można odzyskać. Życia niestety już nie. W CMC bezpieczeństwo zawsze jest dla nas najwyższym priorytetem. 

  Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy 

  W Commercial Metals Company bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem. Dbamy więc o naszych pracowników zapewniając środowisko, w którym bezpieczeństwo jest niezmiennie najważniejsze. Nasze, wiodące w branży podejście do bezpieczeństwa jest częścią naszych Zasad przewodnich i stanowi podstawę wszystkich naszych działań i tego, co jest dla nas najważniejsze.

  Jesteśmy zaangażowani w:

  • zapewnianie niezbędnych zasobów, aby spełniać wszystkie wymogi obowiązującego prawa i innych regulacji, zasad zapobiegania wypadkom oraz dążenie do ciągłej poprawy bezpieczeństwa
  • ograniczanie i wyeliminowanie zagrożeń poprzez wdrażanie procedur bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz programów gotowości na wypadek awarii
  • zachęcanie pracowników do aktywnego udziału w procesie bezpieczeństwa
  • rozwijanie, wdrażanie i realizowanie procedur bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) 
  • systematyczne ocenianie zgodności ze wszystkimi obowiązującymi procedurami BHP
  • dążenie do ciągłego doskonalenia skuteczności naszych działań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Commercial Metals Company (CMC) i jej pracownicy na różne sposoby uczestniczą w procesie polityki publicznej w Stanach Zjednoczonych.

  Spółki, w ten sam sposób jak obywatele, często dzielą się informacjami i stanowiskami dotyczącymi polityki państwa. Commercial Metals Company bierze udział w tym procesie na kilka sposobów. Po pierwsze,  organizuje działania w taki sposób, by na bieżąco informować polityków, oraz decydentów o kluczowych kwestiach związanych z naszą działalnością. Jesteśmy również członkami wiarygodnych stowarzyszeń handlowych oraz innych organizacji, które reprezentują i promują nasz przemysł. Nasi pracownicy często uczestniczą w rozmaitych kampaniach politycznych poprzez Komitet Działań Politycznych CMC (PAC).      

  Polityka dotacji politycznych  

  Niniejsza polityka reguluje nasze dotacje polityczne oraz działania w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami federalnymi i stanowymi oraz sięgając dalej, wdraża wiodące praktyki w zakresie odpowiedzialności i przejrzystości.   

  • Wydatki CMC na cele polityczne powinny odzwierciedlać interesy firmy, a nie interesy poszczególnych członków zarządu czy dyrektorów. 
  • Żadna pomoc polityczna nie jest udzielana w oczekiwaniu na jakikolwiek akt urzędowy ani w zamian za jakikolwiek taki akt.  
  • Kadra zarządzająca CMC monitoruje wydatki polityczne firmy, otrzymuje regularne sprawozdania od przedstawicieli spółki odpowiedzialnych za wydatki, nadzoruje politykę i procedury regulujące wydatki oraz dokonuje przeglądu celów korzyści z wydatków. 
  • Dotacje Komitetu CMC (PAC) podlegają przeglądowi i zatwierdzeniu przez Komitet Nadzoru PAC CMC, w skład którego wchodzą kierownicy wyższego szczebla z jednostek biznesowych firmy.
  • Pracownikom nie przysługuje zwrot kosztów w formie pieniężnej ani w formie podwyżek wynagrodzeń za osobiste wkłady lub wydatki na cele polityczne.
  • Spółka nie będzie naciskać ani zmuszać pracowników do ponoszenia osobistych wydatków na cele polityczne lub podejmować jakichkolwiek działań represyjnych wobec pracowników, którzy takich wydatków nie ponoszą.

INFORMACJE SPOŁECZNE I POLITYKI

Globalna polityka firmy dotycząca miejsca pracy i praw człowieka 

Dzieci i młodzi pracownicy ​
Podstawową zasadą jest to, że nie zatrudniamy dzieci ani nie wspieramy korzystania z pracy dzieci. Zachęcamy do tworzenia programów edukacyjnych, szkoleniowych lub praktyk zawodowych związanych z formalną edukacją młodych ludzi poprzez oferowanie wszystkim osobom pozostającym na utrzymaniu pracowników stypendium w wysokości 500 dolarów rocznie przez okres do 4 lat wraz z programami praktyk i współpracy we wszystkich społecznościach w USA, w których prowadzimy działalność związaną z recyklingiem, hutnictwem i produkcją. Oferujemy również zwrot kosztów kształcenia dla pracowników, którzy zostali wstępnie zaakceptowani przez Wiceprezesa Regionu. W Polsce promujemy kształcenie dualne, podczas którego zarówno uczniowie jak i studenci mogą zostać objęci programem stypendialnym.

Równość szans 
Uznajemy, szanujemy i akceptujemy różnice kulturowe występujące na rynku światowym. Naszym celem jest przyciąganie, rozwijanie, promowanie i zatrzymywanie najlepszych ludzi ze wszystkich kultur, w oparciu o ich umiejętności. Nie tolerujemy żadnej dyskryminacji ani prześladowania.

Wynagrodzenie ​
Zapewniamy, że wynagrodzenie spełnia lub przekracza ustawowe minimum i jest konkurencyjne w stosunku do standardów branżowych. Nasza filozofia wynagrodzeń jest wyraźnie zakomunikowana pracownikom i jest w pełni zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

Stosunki ze społecznością lokalną ​
W ramach naszych Zasad przewodnich szanujemy kulturę, zwyczaje i wartości ludzi w społecznościach, w których działamy oraz uwzględniamy ich potrzeby, obawy i dążenia. 

Szkolenia i komunikacja  ​
CMC przekazuje polityki i odpowiednie wskazówki pracownikom poprzez swoje kanały komunikacji wewnętrznej. Pracownicy CMC mają dostęp do odpowiednich Polityk Korporacyjnych CMC oraz przechodzą odpowiednie szkolenia na temat sposobu ich wdrażania w zakresie zatrudnienia.

Dajemy naszym pracownikom prawo do podejmowania właściwych decyzji i ustanowiliśmy Kodeks postępowania i etyki biznesowej CMC, aby pomóc naszym pracownikom zrozumieć politykę firmy i ukierunkować ich działania.  Pracownik, który uważa, że doszło do naruszenia obowiązujących przepisów prawa pracy i zasad firmy, może zgłosić takie informacje lokalnemu kierownictwu, działowi kadr, działowi prawnemu lub zadzwonić na całodobową infolinię ds. etyki.  Każde zgłoszenie na infolinię ds. etyki jest badane i, jeżeli jest to uzasadnione, podejmowane są działania naprawcze w celu rozwiązania zgłoszonych kwestii. Przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa jest obowiązkowe, ale samo prawo nie definiuje naszych etycznych praktyk biznesowych.  CMC ceni sobie otwartą i uczciwą komunikację, dlatego zachęcamy wszystkich pracowników do przekazywania informacji zwrotnych w konstruktywny sposób, w tym za pośrednictwem infolinii ds. etyki. 

Różnorodność i integracja  

Wielkie pomysły. Świeże perspektywy. Niecodzienne umiejętności. Każdy może zaoferować coś innego. Te różnice mogą razem sprawić, że zespół CMC stanie się lepszy.   

Właśnie z tego powodu w CMC uważamy, że różnorodność jest naszą siłą. Dzięki zatrudnianiu pracowników z różnych środowisk i z unikalnymi doświadczeniami wspieramy środowisko pracy, w którym każdy ma swój wkład a nasza firma rozwija się i staje się silniejsza. Zyskuje na tym samo miejsce pracy.  

Miarą naszego sukcesu oraz wartości naszych pracowników tak naprawdę jest to co jest wewnątrz- nasze zaangażowanie.  

Cel ten osiągamy poprzez: 

 • promowanie współpracy poprzez wspólną pracę w zespole dla osiągnięcia jak najlepszych wyników
 • stworzenie środowiska sprzyjającego wzrostowi i rozwojowi 
 • współpracę z naszymi interesariuszami w sposób, który szanuje ich wyjątkowe perspektywy i doświadczenia

Nieustannie dążymy do zatrudniania i zatrzymywania najlepszych talentów, aby stworzyć środowisko sprzyjające kulturze integracyjnej opartej na kompetencjach.

DiversityChartTitle_America-01_1.png DiversityChartUS_America-01_1.png DiversityChartExecutive_America-01_1.png DiversityChartBOD2020_Polish-01.png

 

W CMC bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników jest dla nas priorytetem  

W CMC uważamy, że istnieje tylko jeden możliwy sposób wykonania pracy- wykonać ją prawidłowo. Sposób, w jaki wykonujemy zadanie lub projekt musi być właściwy, spójny i bezpieczny dla wszystkich zaangażowanych osób.  

Zgodnie z jedną z naszych zasad przewodnich: “Żadna ilość produkcji lub zysku nie jest warta utraty zdrowia przez pracownika.” CMC  w pełni angażuje się w zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska do pracy. Nasze zaangażowanie nie ogranicza się jednak tylko do naszych pracowników. W takim samym stopniu troszczymy się o zdrowie naszych dostawców, klientów oraz społeczności, w których działamy.

Złom można odzyskać. Życia niestety już nie. W CMC bezpieczeństwo zawsze jest dla nas najwyższym priorytetem. 

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy 

W Commercial Metals Company bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem. Dbamy więc o naszych pracowników zapewniając środowisko, w którym bezpieczeństwo jest niezmiennie najważniejsze. Nasze, wiodące w branży podejście do bezpieczeństwa jest częścią naszych Zasad przewodnich i stanowi podstawę wszystkich naszych działań i tego, co jest dla nas najważniejsze.

Jesteśmy zaangażowani w:

 • zapewnianie niezbędnych zasobów, aby spełniać wszystkie wymogi obowiązującego prawa i innych regulacji, zasad zapobiegania wypadkom oraz dążenie do ciągłej poprawy bezpieczeństwa
 • ograniczanie i wyeliminowanie zagrożeń poprzez wdrażanie procedur bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz programów gotowości na wypadek awarii
 • zachęcanie pracowników do aktywnego udziału w procesie bezpieczeństwa
 • rozwijanie, wdrażanie i realizowanie procedur bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) 
 • systematyczne ocenianie zgodności ze wszystkimi obowiązującymi procedurami BHP
 • dążenie do ciągłego doskonalenia skuteczności naszych działań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Commercial Metals Company (CMC) i jej pracownicy na różne sposoby uczestniczą w procesie polityki publicznej w Stanach Zjednoczonych.

Spółki, w ten sam sposób jak obywatele, często dzielą się informacjami i stanowiskami dotyczącymi polityki państwa. Commercial Metals Company bierze udział w tym procesie na kilka sposobów. Po pierwsze,  organizuje działania w taki sposób, by na bieżąco informować polityków, oraz decydentów o kluczowych kwestiach związanych z naszą działalnością. Jesteśmy również członkami wiarygodnych stowarzyszeń handlowych oraz innych organizacji, które reprezentują i promują nasz przemysł. Nasi pracownicy często uczestniczą w rozmaitych kampaniach politycznych poprzez Komitet Działań Politycznych CMC (PAC).      

Polityka dotacji politycznych  

Niniejsza polityka reguluje nasze dotacje polityczne oraz działania w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami federalnymi i stanowymi oraz sięgając dalej, wdraża wiodące praktyki w zakresie odpowiedzialności i przejrzystości.   

 • Wydatki CMC na cele polityczne powinny odzwierciedlać interesy firmy, a nie interesy poszczególnych członków zarządu czy dyrektorów. 
 • Żadna pomoc polityczna nie jest udzielana w oczekiwaniu na jakikolwiek akt urzędowy ani w zamian za jakikolwiek taki akt.  
 • Kadra zarządzająca CMC monitoruje wydatki polityczne firmy, otrzymuje regularne sprawozdania od przedstawicieli spółki odpowiedzialnych za wydatki, nadzoruje politykę i procedury regulujące wydatki oraz dokonuje przeglądu celów korzyści z wydatków. 
 • Dotacje Komitetu CMC (PAC) podlegają przeglądowi i zatwierdzeniu przez Komitet Nadzoru PAC CMC, w skład którego wchodzą kierownicy wyższego szczebla z jednostek biznesowych firmy.
 • Pracownikom nie przysługuje zwrot kosztów w formie pieniężnej ani w formie podwyżek wynagrodzeń za osobiste wkłady lub wydatki na cele polityczne.
 • Spółka nie będzie naciskać ani zmuszać pracowników do ponoszenia osobistych wydatków na cele polityczne lub podejmować jakichkolwiek działań represyjnych wobec pracowników, którzy takich wydatków nie ponoszą.
awards_and_recognition_headline-photo_Polish.png
 • Concrete Reinforcing Steel institute (CRSI) Nagroda za doskonałe wyniki w zakresie bezpieczeństwa – zero wypadków – 27 lokalizacji (2014), 28 lokalizacji (2015), 21 lokalizacji (2016), 19 lokalizacji (2017),
 • Concrete Reinforcing Steel institute (CRSI) Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa, za wyniki poniżej 50% średniej krajowej – 12 lokalizacji (2014), 10 lokalizacji (2015), 5 lokalizacji (2016), 15 lokalizacji (2017)
 • Lider Bezpieczeństwa Technicznego - dyplom uznania wysokiego standardu bezpieczeństwa technicznego w kategorii "Eksploatujący urządzenia techniczne"- wyróżnienie dla CMC w 2019 roku w V edycji rankingu Urzędu Dozoru Technicznego.
 • 2017 roku CMC Impact Metals zostało nagrodzone nagrodą dla Najlepszego Dostawcy Roku wg Great Dane Trailers,
 • W 2012 roku Nagroda dla Najlepszego Producenta Stali oraz Nagroda American Metal Market za Najlepszą stal 
 • CMC znalazło się w gronie  Czołowych Dostawców uznanych przez EATON, ten prestiżowy status przyznawany jest tylko 200 z 25 000 dostawców.
 • Wyróżnienie Czołowy północnoamerykański dostawca złomu wg Alcoa (ang. Top Ten North American Scrap Supplier)
 • Według Ankiety Satysfakcji Klienta BSI/InfoQuest, Recykling CMC plasuje się w pierwszej setce w porównaniu do innych zakładów przemysłowych
 • 2018 roku Nagroda Partner Roku dla CMC Steel w Oklahomie 
 • W 2018 i 2019 roku CMC Poland Sp.z o.o. otrzymało  Nagrodę Dobry Pracodawca  w ramach XII i XIII edycji Ogólnopolskiego Programu Liderów Społecznej Odpowiedzialności
 • W 2018 na corocznej Konferencji Texas Diversity and Leadership przedstawiono listę 25 najlepszych firm pod względem różnorodności (2018 Top 25 Company for Diversity in Texas)
close right chevron right chevron left chevron play Commercial Metals Company