Skip to content

Recykling złomu na terenie Polski

CMC Poland jest największym recyklerem złomu stalowego w Polsce. Prowadząc działalność biznesową działa na rzecz środowiska naturalnego i oszczędzania nieodnawialnych zasobów naturalnych - przyjmując do odzysku i recyklingu wszystkie asortymenty złomu stalowego pochodzącego z:

 • Rozbiórek obiektów i urządzeń,
 • Demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,;
 • Przetwarzania ZSEiE,
 • Linii produkcyjnych (odpad poprodukcyjny),
 • Obróbki metali.;

Nasze Zakłady prowadzą w obszarze gospodarowania odpadami metalowymi:

 • transport odpadów
 • zbieranie złomu metali żelaznych
 • przetwarzanie złomu stalowego (prasonożyce, paczkarki, strzępiarka, elektryczny piec łukowy EAF)

Zdolność produkcyjna instalacji do wytopu stali zapewnia przerób na bieżąco całego dostarczanego złomu stalowego.

CMC Poland Huta CMC Poland Zakłady
Warunki odbioru złomu Warunki odbioru złomu
Norma Zakładowa – złom stalowy wsadowy Wykaz klas złomu wsadowego
Norma Zakladowa – złom stalowy niewsadowy Wykaz klas złomu niewsadowego

Kodeks Postępowania Dostawców

Polityka postępowania w miejscu pracy i praw człowieka

Złom dostarczany do CMC musi być wolny od materiałów niebezpiecznych i odpadów niebezpiecznych.

Za materiały niebezpieczne uznaje wszelkie substancje lub artykuły, które mogą stanowić ryzyko zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia lub środowiska, w tym w szczególności odpady niebezpieczne, o jakich mowa w Rozporządzeniu MPiT w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych ze złomu metali.  Materiały te ze względu na swoje właściwości (chemiczne, fizyczne lub biologiczne) mogą posiadać cechy lub postać:

 • materiałów palnych lub wybuchowych, amunicji i pocisków (w całości lub częściach, bądź też jedynie odpadów amunicji),
 • zbiorników pod ciśnieniem, zamkniętych bądź niewystarczająco otwartych jakiegokolwiek pochodzenia; w okresie zimowym również zbiorników i naczyń wypełnionych wodą bądź lodem, mogących powodować eksplozje,
 • materiałów radioaktywnych w zaplombowanych zbiornikach, nawet wtedy, gdy nie stwierdza się żadnej znacznej radioaktywności zewnętrznej z powodu osłon zabezpieczających lub umiejscowienia w dostarczonej partii złomu,
 • emitować niebezpieczne promieniowanie, a w szczególności materiały, których radioaktywność przekracza poziom tła naturalnego dla CMC Poland Sp. z o.o.,
 • materiałów zawierających lub emitujących substancje zagrażające środowisku naturalnemu lub technologii produkcji stali;
 • materiałów mogących posiadać działanie drażniące, żrące, trujące lub rakotwórcze.

Dodatkowo dostarczany złom musi być wolny od:

 • odpadów w postaci kompletnego i niekompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu(dopuszcza się złom powstały po demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przekazany do dalszego procesu recyklingu lub odzysku przez uprawnione podmioty);
 • wszelkiego rodzaju odpadów niebezpiecznych zdefiniowanych wg zapisów Ustawy o odpadach m.in takich jak:
  • Odpady w postaci opakowań po substancjach niebezpiecznych oraz nimi zanieczyszczone (m.in. beczki, pojemniki, wiaderka, puszki posiadających oznaczenia (piktogramy) wskazujące ze mogły mieć styczność z materiałami /substancjami niebezpiecznymi lub nie posiadających piktogramów jednak wskazujących , ze mogły mieć styczność z materiałami/substancjami niebezpiecznymi oraz opakowania ciśnieniowe
  • Filtry oleju,
  • Baterie,
  • Kondensatory,
  • Akumulatory,

NASZE ZAKŁADY

close right chevron right chevron left chevron play Commercial Metals Company