Skip to content

Zrównoważony z natury

Stal to materiał o najwyższym poziomie recyklingu na świecie. Tylko kilka firm może pochwalić się takimi ilościami przetworzonego złomu jak CMC.  W naszych zakładach, złom po przetopieniu na stal w piecach elektrycznych, jest walcowany w walcowniach do postaci wyrobów gotowych dalej przetwarzany na  wyroby zgodnie z wymaganiami klientów i wykorzystywany w projektach na całym świecie. Pionowo zintegrowany proces produkcyjny, opisany powyżej, pozwala na znaczne zmniejszenie ilości odpadów, które byłyby składowane na wysypiskach. W USA liczba ta sięga 18 miliardów funtów rocznie. Jest to ilość wystarczająca do wypełnienia basenu olimpijskiego 11 razy dziennie przez cały rok!

Stale wprowadzamy bardziej efektywne i czystsze sposoby recyklingu metali. Nasza innowacyjna technologia wytapiania stali w piecach elektrycznych pozwala na zużycie mniejszej ilości zasobów naturalnych i generuje niższe emisje do środowiska, niż w przypadku technologii  wielkopiecowych. Dzięki każdej przetopionej tonie złomu oszczędzamy 1130 kg rudy żelaza, 630 kg węgla i 55 kg wapnia, co przekłada się na oszczędność zasobów naturalnych.

OSIĄGANE WYNIKI

100%

STALI POCHODZĄCEJ Z RECYKLINGU WYKORZYSTYWANE JEST DO PRODUKCJI NASZYCH NOWYCH WYROBÓW

63%

EMISJE CO2 NIŻSZE OD ŚREDNIEJ W SEKTORZE, DZIĘKI TECHNOLOGII OPARTEJ NA WYKORZYSTANIU PIECÓW ELEKTRYCZNYCH

82%

NIŻSZE ZUŻYCIE ENERGII NIŻ ŚREDNIA W NASZEJ BRANŻY

W CMC dobry biznes zawsze idzie w parze z dobrymi praktykami środowiskowymi. Firma CMC jest zaangażowana w prowadzenie działalności w sposób, który wspiera i promuje odpowiedzialność za środowisko naturalne, skupiając się na następujących kluczowych obszarach:

 • Zachęcanie do recyklingu, odzysku i ponownego wykorzystania we wszystkich procesach, o ile jest to możliwe
 • Zwiększenie efektywności energetycznej procesów
 • Zwiększenie wskaźnika ponownie wykorzystanej wody
 • Promowanie większej świadomości i odpowiedzialności za środowisko naturalne wśród naszych pracowników
 • Ograniczenie emisji dwutlenku węgla

W celu dalszego ograniczania zużycia energii, CMC we współpracy z Departamentem Energii rządu USA bierze udział w programie “Better Buildings, Better Plants”. Inicjatywa ta ma na celu ustawiczną poprawę w obszarze oszczędzania energii w całym przemyśle USA. Dzięki udziałowi w tym programie CMC angażuje się w poprawę efektywności w naszych działaniach operacyjnych. Ponadto, efektywne wykorzystanie  energii jest podstawowym kryterium branym pod uwagę przy zakupach i  modernizacji urządzeń  w naszych wszystkich lokalizacjach.



GŁÓWNE PUNKTY 2020

 • Huty elektryczne (EAF) w CMC wykorzystują energię elektryczną oraz gaz jako źródła energii, co tym samym sprawia, że CMC jest dużym konsumentem energii elektrycznej. Niemniej jednak, nasze wyniki w zakresie efektywności energetycznej są na światowym poziomie. Wyniki te to efekt połączenia wykfalifikowanej kadry operacyjnej, zatrudnianych ekspertów technicznych oraz wydajnego sprzętu, w tym wysoce zautomatyzowanych pieców elektrycznych oraz pieców grzewczych walcowniczych. W porównaniu do innych hut w naszym sektorze, nie jesteśmy istotnym emitentem Zakresu 1 emisji GHG, czy konsumentem energii wg Zakresu 2. Nasza energochłonność jest 82% niższa niż średnia przemysłowa, a emisje GHG są 63% mniejsze niż średnia w branży.

  ZUŻYCIE ENERGII
  Wskaźnik Jednostka 2019 2020 2021
  Total Energy Consumption GJ 21,319,811 20,969,188 20,984,140
  Total Energy Intensity GJ/MT 4.022 3.783 3.706
  Natural Gas Consumption GJ 8,159,176 8,220,949 8,039,248
  Diesel Consumption GJ 642,537 634,689 616,360
  Electricity Consumption GJ 12,519,098 12,113,550 12,328,532
  % Renewable Energy Consumption % 7.1% 7.7% 9.8%

   

  ZAKRES 1&2 EMISJI GHG
  Wskaźnik Jednostka 2019 2020 2021
  Total GHG Emissions (Scopes 1 & 2) MT CO2e 2,548,437 2,572,986 2,554,518
     Scope 1 MT CO2e 1,048,006 1,106,156 1,117,753
     Scope 2 MT CO2e 1,500,431 1,466,830 1,436,765
  Total GHG Emissions Intensity (Scopes 1 & 2) MT CO2e/MT 0.481 0.464 0.451
 • Jako globalna korporacja, dostrzegamy potencjalny wpływ naszych działań na środowisko naturalne oraz lokalne społeczności, w tym na jakość powietrza. Nasze strategiczne założenia oparte na technologii produckji stali w piecach elektrycznych zapewniają niższe emisje do powietrza niż przeciętnie w naszym sektorze. CMC ściśle przestrzega wszystkich regulacji dotyczący czystości powietrza i w ciągu roku śledzi emisje tlenków azotu, tlenków siarki, dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i cząstek stałych (zgodnie z danymi przedstawionymi w naszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju). Pomimo niewielkiego oddziaływania na jakość powietrza jesteśmy zmotywowani do stałej redukcji emisji do środowiska i jesteśmy przekonani, że najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie jest efektywność w zakresie energii oraz surowców. Uważamy, że niskie emisje do środowiska oraz efektywne procesy operacyjne świetnie ze sobą współgrają. Im bardziej usprawniamy te procesy oraz zwiększamy efektywność energetyczną, tym niższe są emisje.

   
  JAKOŚĆ POWIETRZA
  Metric Unit 2019 2020 2021
  Nitrogen oxides (NOx) MT 800 808 789
  Sulfur oxides (SOx) MT 581 586 602
  Carbon dioxide (CO2) MT 993,931 1,052,342 1,065,377
  Methane (CH4) MT 123 138 138
  Nitrous oxide (N20) MT 0.86 0.85 0.87
  Carbon monoxide (CO) MT - - 4,084
  Lead (Pb) MT - - 2.04
  Volatile organic compounds (VOCs) MT - - 228
  Particulate matter (PM) MT 368 395 447
 • Opierając swoją produkcję na procesie z udziałem pieców elektrycznych (EAF) oraz wykorzystaniu złomu pochodzącego w 100% z recyklingu, CMC wnosi istotny wkład do gospodarki obiegu zamkniętego. Pomimo korzystania ze złomu pochodzącego z recyklingu w celu wytworzenia nowych produktów, wytwarzamy niewielką ilości odpadów takich jak pył z EAF. W tym zakresie również opracowaliśmy nowe sposoby ponownego wykorzystania tych materiałów. Wysyłamy 99% pyłu ze stalowni do recyklingu, w wyniku którego odzyskujemy cynk oraz inne metale mogące zastąpić surowce naturalne przy produkcji innych ważnych produktów takich jak farby, gumy do opon, nawozy, karmy dla zwierząt oraz wiele innych.

  Żużel jako produkt uboczny procesu przerobu jest wykorzystywany jako kruszywo w budownictwie, czy w produkcji cementu oraz przy okazji wielu innych zastosowań jako materiał bazowy do nasypów, poboczy autostrad, wypełnień konstrukcyjnych oraz chodników asfaltowych. Znakomite właściwości żużla sprawiają, że jest integralną częścią wielu konstrukcji oraz surowców i zasobów odnawialnych przemysłu produkcyjnego. Gromadzimy 100% żużla powstałego w procesie produkcji i wysyłamy do przerobu i ponownej sprzedaży w formie zrównoważonego produktu.

   
  ODPADY
  Wskaźnik Jednostka 2019 2020 2021
  Total Waste & Co-Products MT 640,017 718,359 1,137,902
  % of waste recycled % 90% 88% 83%
  % hazardous waste % 9% 9% 5%
 • Hutnictwo jest branżą charakteryzująca się dużym zużyciem wody. Ze względu na fakt, iż woda pitna jest bardzo cennym zasobem, CMC koncentruje się na  jego rozważnym wykorzystaniu, tak by zminimalizować zużycie, koszty operacyjne oraz wpływ na środowisko i nasze społeczności. Poza przestrzeganiem wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji, zaprojektowaliśmy nasze instalacje w taki sposób, aby bardzo efektywnie korzystać z wody oraz zmniejszyć jej pobór.

  Według narzędzia Aqueduct Światowego Instytutu Zasobów  (World Resources Institute) w roku obrotowym 2020 prowadziliśmy naszą działalność na terenach z dużym deficytem wody tj. w stanie Arkansas, Arizona, Kalifornia i na Florydzie. Instalacje CMC zużywają wodę w obiegach zamkniętych, ograniczającym pobór świeżej wody. W celu zaoszczędzenia wody przetwarzamy i wykorzystujemy ją ponownie w wielu obiegach operacyjnych przy procesach chłodzenia, studzenia żużla, kontroli zapylenia i nawadniania. Nasze huty w Kalifornii, Florydzie, New Jersey, Tennessee i Teksasie nie odprowadzają zużytej wody - pobraną wodę odzyskują i wykorzystują ponownie. Co więcej, nasza huta w Arizonie jest wodooszczędna i odprowadza minimalną ilość zużytej wody.

   
  WODA
  Metric Unit 2019 2020 2021
  Total water withdrawn m3 6,104,745 6,003,220 7,028,693
  Water withdrawn from public inlet m3 1,911,190 1,960,406 2,074,992
  Water withdrawn from ground water (private well) m3 2,798,282 2,669,751 3,474,309
  Water withdrawn from surface water (stream) m3 1,395,272 1,373,063 1,479,392
  Total water discharge m3 1,429,868 1,373,250 1,925,927
  Total water consumption m3 4,674,876 4,629,969 5,102,767
  Total water withdrawn intensity m3/MT 1.152 1.083 1.241
  % of water that is recycled or reused multiple times % 95.6% 95.2% 89.6%
  Total water withdrawn in high or extremely high baseline stress area m3 1,262,043 1,101,440 999,324
  % of water withdrawn in high or extremely high baseline stress area % 21% 18% 14%
  Total water consumed in high or extremely high baseline stress area m3 1,215,420 1,081,311 982,568
  % of water consumed in high or extremely high baseline stress area % 26% 23% 19%

CIĄGŁE ZAANGAŻOWANIE

Zmiany klimatyczne oraz skutki środowiskowe budzą rosnące zaniepokojenie naszych akcjonariuszy. CMC dostrzega zagrożenia, jakie globalne zmiany mają na naszą działalność oraz społeczności, w których żyjemy.

Od początku istnienia naszej firmy, konsekwentnie wdrażaliśmy nowe technologie, aby w istotny sposób ograniczyć zużycie energii oraz surowców oraz wytwarzanie odpadów. Motywacja, którą kierowaliśmy się przy usprawnianiu i unowocześnianiu naszych procesów pomogła nam osiągnąć wzorową efektywność w zakresie zużycia energii oraz surowców. Nie ustajemy w inwestowaniu w przyszłe rozwiązania, które będą korzystne zarówno dla nas jak i dla środowiska naturalnego.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszą polityką środowiskową.

close right chevron right chevron left chevron play Commercial Metals Company